Търсене
Начало » Обяви » Конкурси

Община Варна набира кандидати за длъжност Инспектор „Контролно ревизионни дейности” към дирекция „Местни данъци“, отдел „Контролно ревизионни дейности и принудително събиране“ при Община Варна - 27.01.2020 г.

ОБЩИНА ВАРНА 

НАБИРА КАНДИДАТИ

За длъжност  Инспектор „Контролно ревизионни дейностикъм дирекция „Местни данъци“, отдел „Контролно ревизионни дейности и принудително събиране“ при Община Варна

 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Средно/Професионален бакалавър;

(средно с придобито професионално образование с квалификация по професия в съответната на длъжността професионална област / „професионален бакалавър“)

1.2.Професионална област – стопанска, техническа, друго;

2. Допълнителни изисквания - добра компютърна грамотност. 

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 10.02.2020 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Извършва контрол на декларираните от данъкоплатците данни, включително чрез:

-  засичане на данните от данъчните декларации с тези от строителните книжа и издадените разрешения за промяна на предназначението на сграда, за реконструкция и основен ремонт, за пристрояване, за надстрояване, за ново строителство и др.;

-  проверка по обекти.

- проверки по постъпилите искания за прихващане и възстановяване на недължимо внесени суми по ЗМДТ.

Извършва данъчни ревизии и издава ревизионни актове при спазване разпоредбите на ДОПК.

Следи решенията на Общински съвет Варна за приети решения в областта на местните данъци и уведомява писмено заинтересованите лица.

Изготвя информация, касаеща работата в отдела и представя същата на началника на отдела.

Подпомага Старши инспектор “Контролно-ревизионни дейности” при изготвянето на периодични анализи  за събираемостта на такса “битови отпадъци” и имуществените данъци.

След изрично възлагане от прекия ръководител, извършва дейности, свързани с обслужване на данъкоплатците, приема и обработва данъчни декларации.

Издава Актове за прихващане или възстановяване на надвнесени суми, след извършване на проверка или ревизия.

След изрично възлагане от прекия ръководител, може да определя размера на данъчните задължения по ЗМДТ и на таксата за битови отпадъци, както и да обработва подадените коригиращи декларации.

Изготвя ежемесечен отчет за дейноста си пред началника на отдел “Контролно-ревизионни дейности и принудително събиране”.

Установява административни нарушения и съставя АУАН.

Изпълнява и други задачи, възложени му от директора на дирекция “Местни данъци” и началника на отдел “Контролно-ревизионни дейности и принудително събиране”. 

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 801 лева. 

 Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии