Търсене
Начало » Обяви » Конкурси

Община Варна набира кандидати за длъжност Старши инспектор „ Обслужване на данъкоплатци” към дирекция „Местни данъци“, отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи“ при Община Варна - 27.01.2020 г.

ОБЩИНА ВАРНА 

НАБИРА КАНДИДАТИ

За длъжност  Старши инспектор „ Обслужване на данъкоплатцикъм дирекция „Местни данъци“, отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи“ при Община Варна

 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2.Професионална област – стопанска, техническа;

1.3.Една година професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.

2. Допълнителни изисквания - добра компютърна грамотност. 

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 10.02.2020 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Спазва и стриктно прилага утвърдените процедури за работа в отдела и оказва методическа помощ на данъкоплатците.

Изготвя навременна и вярна информация,  касаеща работата в отдела и представя същата на началника на отдела.

Изготвя анализи по отношение на проблеми, свързани с работата на отдела.  

Извършва дейности, свързани с обслужване на данъкоплатците,  приема и обработва данъчни декларации.

Участва при изготвяне на отчетите за дейността на отдела.         

Извършва дейности, свързани с проверка на декларираните от лицата данни.

Предоставя информация по искане на данъчни органи и външни институции при спазване изискванията на ДОПК.

Установява административни нарушения и съставя АУАН.

Приема и обработва всички видове данъчни декларации по ЗМДТ и декларации, свързани с определянето на задължения за такса „Битови отпадъци“.

Отговаря на жалби и възражения от данъчни субекти.

Изпълнява и други задачи, възложени му от началника на отдел “Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи” и директора на дирекция “Местни данъци”. 

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 950 лева. 

 

 Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

 

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии