Търсене
Начало » Обяви » Конкурси

Община Варна набира кандидати за длъжност Главен специалист “Безкасови приходи” към дирекция „Местни данъци“, отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи“ при Община Варна - 27.01.2020 г.

ОБЩИНА ВАРНА 

НАБИРА КАНДИДАТИ

За длъжност  Главен специалист  “Безкасови приходи” към дирекция „Местни данъци“, отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи“ при Община Варна

 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Средно;

1.2.Две години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.

2. Допълнителни изисквания - добра компютърна грамотност. 

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 10.02.2020 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Ежедневно разнася постъпилите безкасови приходи (банкови преводи и пощенски записи) по данъчнозадължени лица и по видове данъци и такси.

Своевременно въвежда в информационната система данни от актове за прихващане и възстановяване на суми, както и суми  постановени по решения на съда и наказателни постановления.

Ежедневно изготвя справка за извършените касови плащания.

Ежедневно отразява в информационната система влезлите в сила наказателни постановления.

Участва в изготвянето на справки за касовото изпълнение на бюджета.

Участва при извършване на проверки на специалистите “Събиране и отчитане на касови приходи”.

Участва в изготвянето на периодични анализи и отчети за събираемостта на приходите от местните данъци и такса битови отпадъци.

Предоставя информация по искане на данъчни органи и външни институции при спазване изискванията на ДОПК.

Изпълнява и други задачи, възложени му от началника на отдел “Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи” и директора на дирекция “Местни данъци”. 

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 880 лева. 

 Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

 

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии