Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за признаване право на собственост - 11.02.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

        Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци на Добри Диамандиев: Сийка Авернова – гр. Белослав, Зоя Авернова – гр. Белослав, Добрин Димитров – гр. Варна, Димитър Димитров – гр. варна, Стефан Стоянов – гр. Варна, Добромир Стоянов – гр. Варна и на всички заинтересовани лица, че: 

        По заявление вх. № АУ 012018 ВН/31.01.2020г. от Пенка Енчева, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за имот, представляващ ПИ ид. №  10135.2520.4232 с площ 1036 кв.м. ≡ 520.4232 (по ПНИ на с.о.“Траката“) ≡ 1973 и 1974  (по КП към ПКП на с.о.“Траката“≡ ч.3692 ( стари имотни граници по  ПКП  към  ПНИ  на с.о.“ Траката“) и вилна сграда на три етажа ид. № 10135.2520.4242.2 със ЗП 203 кв.м. по КККР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК – София.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии