Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявления на дирекция "ОСИСД",че ще се извърши въвод във владение по ПНИ на с.о. „Горна Трака“ - 12.02.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ 

 

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел “Земеделие” при Община Варна съобщава  НА ХРИСТО ИЛИЕВ ХРИСТОВ, ЖЕЛЯЗКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА И НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, че на 21.02.2020 г. от 15,00 часа, на МЯСТО, ще бъдат въведени във владение на имот № 4074 по ПНИ на с.о. „Горна Трака“ наследниците на Неда Андреева Петкова.

Присъствието на заинтересованите страни е желателно.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии