Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обява на Дирекция АГУП за допусната процедура по прокарване на временен път до ПИ 864 по КП на СО Планова през ПИ 1339 и 1340 до лицето Стела Маркова - 12.02.2020 г.

До : Стела Ангелова Маркова

гр.Варна, жк”Вл.Варненчик” бл.21 вх.6 ет.4 ап.11

 

О Б Я В Л Е Н И Е 

Относно вх.№ АУ 112518ВН/ 18.11.2019г.

 

Уведомяваме Ви, че в Община Варна е постъпило заявление от Момка Димитрова Станева и Маргарита Николова Божилова – наследници на Никола Димитров Станев - собственици на ПИ 864 по КП на СО»Планова»  с искане за прокарване на временен път до имота.

За осигуряване достъп до имота е издадена заповед № 2952/ 09.08.2018г. на Кмета на Община Варна за прокарване на временен път през ПИ 1339 и 1340, но с Решение № 488/ 12.03.2019г. и Определение № 961/09.04.2019г.  на Варненски административен съд, адм.д.№ 2555/2018г. същата е обявена за нищожна. Установено е, че заявителя е бил починал към датата на подаване на искането, т.е. заповедта е издадена при липса на основание.

По ПУП-ПУР за СО”Планова”, одобрен с Решение № 3411-7 по Протокол № 35/ 22, 23 и 29.06.2011г. на ОС-Варна ПИ 864 има лице на новопроектирана улица с ОТ 610-635-646-645-644-654.

Ако се прокара временен път следвайки уличната регулация от изток се засягат девет поземлени имота, трасето е дълго около 110м, при ширина 3.50м, общо засегната площ е 385 кв.м.

Ако се прокара временен път следвайки уличната регулация от запад се засягат пет поземлени имота, трасето е дълго около 62м, при ширина 3.50м, общо засегната площ е 217 кв.м.

Ако се прокара временен път от южната страна следвайки уличната регулация се засягат само два поземлени имота, трасето е дълго около 40м, при ширина 3.50м общата площ е 140 кв.м., но в близост до границата между имоти 862 и 865 има жилищни сгради, които не могат да се засягат от временния път, както и ел.стълб в имот 862.

Най-късото трасе за прокарване на временен път е от северната страна на имота като се премине по границата между имоти 1339 и 1340. Трасето не следва уличната регулация, но е дълго 25м, засягат се общо 88 кв.м. от двата имота и е най-икономично изгодно.

Заявлението е докладвано в Комисия за определяне на трасе за достъп до имоти, назначена със Заповед № 0415/ 06.02.2019г. на Кмета на Община Варна по Протокол № 12/ 30.12.2019г. и решението по т.12-7 е следното:

 « Допуска се започване процедура по прокарване на временен път с ширина 3.50м до ПИ 864 по КП на СО“Планова“, гр.Варна през ПИ 1339 и 1340. Да се обяви на всички заинтересувани лица. Ако няма възражения, да се изготви заповед на Кмета на Община Варна на основание чл.190, ал.1, ал.2 във връзка с ал.6 от ЗУТ.»

На основание чл.26, ал.1 от  АПК, в 7-дневен срок от получаване на настоящото уведомление, можете да направите писмено възражение до Община Варна, Дирекция „АГУП”(ако намерите за необходимо), като изразите становище или представите документи и доказателства, които не са известни по преписката.

Приложение: копие от плана с нанесено трасе за временен път.

 

С уважение, /п/

арх.Десислава Борисова

Директор на Дирекция „АГУП”

 Обявлението е публикувано на електроннната страница и залепено на таблото на Община Варна на 13.02.2020г.

Срок за обжалване : до 20.02.2020г. включително                                            

Извършил обявяването: Антоанета Стоянова –                         Гл.специалист „КР”, Дирекция „АГУП”, Община Варна 

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии